Algemene Voorwaarden

Conversie.app is een dienst van softwarebedrijf ITR Connect B.V. (KVK: 82616957) en is gevestigd in Rotterdam op de Westerstraat 10, 3016DH. Conversie.app ontwikkelt interactieve webapplicaties die als doel hebben om website conversies te verhogen (conversieoptimalisatie).

Door onze diensten te gebruiken gaat u akkoord met de volgende Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden informeren u over het gebruik van onze dienst en beschrijven de rechten en verplichtingen van zowel u als Conversie.app. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door en neem contact met ons op als u vragen heeft.

A. Algemene Voorwaarden Conversie.app.
Artikel 1. Algemeen
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Conversie.app en alle gesloten overeenkomsten met Conversie.app.

 2. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling treden partijen in overleg om een bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2. Definities
 1. "Diensten": de door Conversie.app op basis van de Overeenkomst te verrichten diensten op het gebied van consultancy, verhuur, levering, installatie en/of implementatie van Software, ontwikkeling van software, beheer, onderhoud of overige diensten, zoals vermeld in de offerte.

 2. "Leverancier": de leverancier en/of producent en/of rechthebbende van de Software, die de Software levert aan Conversie.app ter zake de verkoop of verhuur door Conversie.app aan Opdrachtgever.

 3. "Licentieovereenkomst": de door de Opdrachtgever met Leverancier te sluiten Licentieovereenkomst waarbij gebruiksrechten met betrekking tot de Software worden verschaft.

 4. "offerte": de offerte waarin Opdrachtgever en Conversie.app hebben vastgelegd welke Software en/of Diensten Conversie.app aan Opdrachtgever gaat leveren en de condities waaronder.

 5. "Opdrachtgever": de klant van Conversie.app.

 6. "Overeenkomst": de overeenkomst welke tot stand komt door ondertekening van de offerte door Opdrachtgever en Conversie.app en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

 7. "Software": de door Conversie.app op basis van de Overeenkomst aan Opdrachtgever te leveren software (van derden) inclusief het daarbij behorende onderhoud van de Leverancier.

Artikel 3. Inwerkingtreding, duur en beëindiging
 1. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, staan de ingangsdatum en looptijd van de Overeenkomst vermeld in de offerte.

 2. Iedere Partij is bevoegd de Overeenkomst naar keuze geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, te ontbinden op het moment dat: a. aan de wederpartij voorlopige of definitieve surséance van betaling is verleend of zij in staat van faillissement is verklaard; b. de wederpartij enige substantiële verplichting uit de Algemene Voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en deze toerekenbare tekortkoming niet herstelt binnen een redelijke termijn na schriftelijke ingebrekestelling; c. nakoming door de wederpartij blijvend onmogelijk is, zonder dat sprake is van overmacht.

 3. In gevallen onder a en c van het voorgaande lid is het geven van een termijn als in b niet nodig.

 4. Ontbinding van de Overeenkomst op grond van dit artikel geschiedt gemotiveerd per aangetekende brief. Indien op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Voorwaarden zijn geleverd, kan de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbonden worden en wel uitsluitend voor dat deel dat nog niet is uitgevoerd. Op het moment van ontbinding worden betalingsverplichtingen die vallen voor het tijdstip van ontbinding en/of die betrekking hebben op reeds geleverde prestaties direct opeisbaar. Ontbinding en/of beëindiging van de Overeenkomst laat de verplichting tot geheimhouding als omschreven in artikel 11 en het niet-overnamebeding van artikel 12 lid 4, alsmede het artikel over aansprakelijkheid (artikel 9) onverlet.

Artikel 4. Termijnen
 1. Alle door Conversie.app genoemde of overeengekomen (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het sluiten van de Overeenkomst aan Conversie.app bekend waren. Conversie.app spant zich ervoor in de overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Conversie.app en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

 2. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings-)termijn brengt Conversie.app niet in verzuim. In alle gevallen komt Conversie.app wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

Artikel 5. Prijzen en betalingen
 1. Opdrachtgever zal aan Conversie.app de betalingen voor de Software en/of Diensten vergoeden, zoals vermeld in de Overeenkomst.

 2. Alle te leveren Software zal door Opdrachtgever voor levering van de Software aan Conversie.app vooruit worden betaald tenzij in de offerte anders is overeengekomen.

 3. Betaling door Opdrachtgever aan Conversie.app van Diensten vindt plaats binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij in de offerte anders is overeengekomen.

 4. Opdrachtgever kan slechts bezwaar maken tegen een factuur binnen de betalingstermijn.

 5. Betaling vindt altijd plaats zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

 6. De in de offerte vermelde bedragen worden verhoogd met het ten tijde van het verrichten van de werkzaamheden geldende percentage omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De prijzen zullen steeds zijn vastgesteld in euro, tenzij anders overeengekomen.

 7. Voor Diensten “Conversie.app”, “Conversie.app Premium”, “Conversie.app Trio” en “Conversie.app Trio Premium” geldt een minimale afnameperiode van een kalenderjaar (12 maanden). Na deze periode heeft Opdrachtgever het recht om maandelijks op te zeggen en de Overeenkomst te ontbinden.

 8. Meerwerk: voor elke extra slider (webpagina) die dient te worden ontwikkeld ten behoeve van een Conversie.app, zal 2,75E per maand per slider in rekening worden gebracht.

 9. In geval tussen Conversie.app en Opdrachtgever een duurovereenkomst is gesloten, is Conversie.app bevoegd om de tarieven die hiervoor in rekening worden gebracht, jaarlijks te indexeren. Hiervoor worden de indexeringscijfers als vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikt. De aanpassing wordt minimaal één kalendermaand voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wijziging schriftelijk aangekondigd aan Opdrachtgever.

 10. Conversie.app behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bij verzuim van Opdrachtgever over te gaan tot volledige opschorting van haar verplichtingen uit de bestaande rechtsverhoudingen met Opdrachtgever.

Artikel 6. Risico
 1. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, Software of gegevens die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat van Conversie.app op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en rechten, zaakvorming en retentie
 1. Alle door Conversie.app geleverde zaken blijven haar eigendom tot het moment waarop alle vorderingen door Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, zijn voldaan.

 2. De geleverde zaken mogen, zolang de eigendom niet op Opdrachtgever is overgegaan, door Opdrachtgever slechts in het kader van diens normale bedrijfsvoering worden gebruikt.

 3. Indien de wederpartij de verplichtingen niet nakomt of er gegronde redenen zijn om te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet na zal komen, is Conversie.app gerechtigd het gekochte terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te (doen) halen. Opdrachtgever is hierbij verplicht medewerking te verlenen.

 4. Indien Opdrachtgever (mede) uit door Conversie.app geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Opdrachtgever die zaak slechts voor Conversie.app en houdt Opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor Conversie.app totdat Opdrachtgever alle vorderingen heeft voldaan. Conversie.app heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

 5. Rechten worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever steeds verleend of overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

 6. Conversie.app kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen)resultaten van de dienstverlening van Conversie.app onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtgever aan Conversie.app verschuldigde bedragen betaald heeft.

 7. Opdrachtgever is gehouden Conversie.app terstond te informeren indien door derden beslag wordt gelegd op geleverde Software, alsmede indien derden, uit welke hoofde dan ook, aanspraken menen te kunnen doen gelden op de Software en/of indien derden maatregelen (dreigen te) nemen waardoor de Software of andere materialen uit de macht van de Opdrachtgever dreigt te raken.

 8. Voor Diensten “Conversie.app”, “Conversie.app Premium”, “Conversie.app Trio” en “Conversie.app Trio Premium” geldt een minimale afnameperiode van een kalenderjaar (12 maanden). Na deze periode heeft Opdrachtgever het recht om maandelijks op te zeggen en de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8. Garanties en aansprakelijkheid
 1. Indien Conversie.app Diensten verleent dan zal zij zich inspannen om deze conform de in de automatiseringsbranche algemeen geldende normen uit te voeren.

 2. Iedere aansprakelijkheid van Conversie.app voor schade samenhangend met dan wel voortvloeiend uit (i) (het (niet) functioneren van) de Software en (ii) handelingen of omissies van de Leverancier bij het verrichten van garantie-, onderhouds- en/of andere werkzaamheden, is uitgesloten. Tevens is de aansprakelijkheid van Conversie.app uitgesloten voor alle andere vormen van schade, bijvoorbeeld indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie, uitgezonderd de schade genoemd in lid 5 en 6.

 3. De 2X ROI garantie betreft een garantie die aan sommige opdrachtgevers wordt gegeven, en heeft enkel betrekking op de dienst: Conversie.app Premium. Deze garantie dient uitdrukkelijk middels e-mail namens Conversie.app te worden gegeven aan de opdrachtgever, en betreft een bindende afspraak. De afspraak luidt: indien de Conversie.app premium van de klant zichzelf gedurende het eerste jaarabonnement winst-technisch niet 2 keer heeft terugverdiend, zal de opdrachtgever geen nieuwe maandelijkse of jaarlijkse betalingen meer hoeven te doen voor zijn/haar Conversie.app-abonnement.

 4. Indien de opdrachtgever ervoor kiest om de Conversie.app bij Conversie.app.nl te blijven hosten, zal de opdrachtgever daar de directe hostingkosten voor moeten betalen. Op deze hostingkosten zal geen winstmarge worden gerekend, de opdrachtgever zal tegen kostprijs zijn/haar Conversie.app mogen blijven hosten.

 5. De totale aansprakelijkheid van Conversie.app wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de in bijgevoegde offerte bedongen prijs (excl. BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 5.000 (zegge: vijfduizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Conversie.app aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden;

  2. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Conversie.app op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

  3. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van de Overeenkomst;

  4. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

 6. De aansprakelijkheid van Conversie.app voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 5.000 (zegge: vijfduizend euro).

 7. De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Conversie.app of diens leidinggevenden.

 8. De plicht op schadevergoeding door Conversie.app vervalt indien Opdrachtgever de aanspraak daarop niet schriftelijk en gemotiveerd heeft gemeld binnen 4 weken nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend had behoren te zijn met het schade toebrengende feit of feiten.

 9. Opdrachtgever vrijwaart Conversie.app voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Conversie.app geleverde Software of andere materialen.

 10. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)- personen waarvan Conversie.app zich ter uitvoering van de Overeenkomst bedient.

Artikel 9. Overmacht
 1. Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien daartoe verhinderd als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van Leverancier van Conversie.app, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van leverancier(s), die door Opdrachtgever aan Conversie.app is/zijn voorgeschreven, evenals een gebrek van zaken en Software van derden waarvan het gebruik door Conversie.app is voorgeschreven.

Artikel 10. Geheimhouding, overname personeel
 1. Partijen garanderen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

 2. Alle door Conversie.app aan Opdrachtgever verstrekte gegevens dragen een vertrouwelijk karakter.

 3. De verplichting tot geheimhouding geldt zowel voor, tijdens als na het sluiten van de Overeenkomst. Partijen zullen alle noodzakelijke maatregelen nemen om het vertrouwelijke karakter en de eigendomsrechten te beschermen gelijk zij haar eigen vertrouwelijke informatie zou beschermen.

 4. Partijen zullen gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 11. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
 1. Indien tussen Conversie.app en Opdrachtgever een (Sub-)Verwerkersovereenkomst is gesloten prevaleren de bepalingen uit die (Sub- )Verwerkersovereenkomst boven de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.

 2. Opdrachtgever staat er als Verwerkings verantwoordelijke jegens Conversie.app voor in dat aan alle voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, waaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de AVG zijn gegeven, is voldaan. Opdrachtgever zal Conversie.app alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.

 3. Opdrachtgever vrijwaart Conversie.app voor alle aanspraken van derden, daaronder begrepen aanspraken van personen waarop de in het kader van het leveren van diensten door Conversie.app verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben, wegens schending van de AVG of andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens, schending van een tussen partijen gesloten (Sub-)Verwerkersovereenkomst.

 4. De overeenkomst waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken vermeldt het onderwerp, de duur, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen.

 5. Conversie.app zal de in het kader van het leveren van Diensten te verwerken persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en volgens de schriftelijke instructies van Opdrachtgever verwerken.

 6. Conversie.app waarborgt dat de tot het verwerken van persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een passende wettelijke verplichting tot vertrouwelijkheid zijn gebonden.

 7. Conversie.app zal, rekening houdend met de inhoud van de met Opdrachtgever overeengekomen dienstverlening, de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

 8. Conversie.app zal aan het bepaalde in art. 28 lid 2 en lid 4 AVG voldoen bij het in dienst nemen van een andere verwerker.

 9. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens deze Overeenkomst ontwikkelde en geleverde Software berust bij Conversie.app - ITR Connect. Echter, de opdrachtgever heeft wel het volle recht zijn/haar Conversie.app(s) voor commerciële doeleinden in gebruik te nemen zolang opdrachtgever daar de abonnementskosten voor betaalt.

 10. Conversie.app zal, indien mogelijk en voor zover nodig, Opdrachtgever bijstand verlenen bij het vervullen van diens plicht tot beantwoording van verzoeken van betrokkenen als bedoeld in Hoofdstuk III van de AVG.

 11. De kosten die aan de in lid 10 en 11 van dit artikel bedoelde bijstand zijn verbonden, zijn niet zonder meer inbegrepen in de overeengekomen dienstverlening en dienen door Opdrachtgever aan Conversie.app afzonderlijk te worden vergoed.

 12. Na afloop van de dienstverlening zal Conversie.app, naar keuze van Opdrachtgever, de persoonsgegevens in een gangbaar formaat ter beschikking stellen, dan wel de persoonsgegevens vernietigen, tenzij opslag van de persoonsgegevens Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is verplicht.

 13. Indien Conversie.app in het kader van het leveren van diensten ten behoeve van Opdrachtgever back-ups van Persoonsgegevens heeft gemaakt en deze back-ups na afloop van de dienstverlening niet direct, niet geheel of niet aantoonbaar kunnen worden verwijderd, treden Partijen, in afwijking van het bepaalde in lid 13 van dit artikel, in overleg over de wijze waarop de bepalingen van dit Artikel op de verwerking van de back-up van de Persoonsgegevens van toepassing zal blijven.

 14. De kosten die aan het in lid 13 van dit artikel bedoelde ter beschikking stellen zijn verbonden, zijn niet zonder meer inbegrepen in de overeengekomen dienstverlening en dienen door Opdrachtgever aan Conversie.app afzonderlijk te worden vergoed.

 15. Conversie.app zal Opdrachtgever op verzoek de nodige informatie ter beschikking stellen die nodig is om nakoming van de in artikel 28 AVG neergelegde verplichtingen aan te tonen.

Artikel 12. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
 1. Opdrachtgever zal Conversie.app steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen. Indien Opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.

 2. Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de Software, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de Diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

 3. Indien Opdrachtgever Software, websites, materialen, databestanden of gegevens op een informatiedrager aan Conversie.app ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door voorgeschreven specificaties.

 4. Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens, Software of medewerker niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Conversie.app stelt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Conversie.app het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

 5. In het geval dat medewerkers van Conversie.app op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte om werkzaamheden uit te kunnen voeren. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever vrijwaart Conversie.app voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Conversie.app, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie. Opdrachtgever zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van Conversie.app kenbaar maken.

 6. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van communicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Conversie.app staan. Conversie.app is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Conversie.app of diens leidinggevenden. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van communicatiefaciliteiten is Conversie.app gerechtigd Opdrachtgever toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Conversie.app kan toegewezen toegangs- of identificatiecodes wijzigen. Opdrachtgever behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Conversie.app is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik van toegangs- of identificatiecodes.

Artikel 13. Uitvoering Diensten, levering Software van derden
 1. Alle Diensten van Conversie.app worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting.

 2. Conversie.app zal de Diensten verlenen op de in de Overeenkomst genoemde tijdstippen en locatie(s). De Diensten zullen worden verleend conform de in de offerte vervatte beschrijving.

 3. Conversie.app is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter wel worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 5.

 4. Conversie.app behoudt zich het recht voor de in de offerte genoemde werkzaamheden namens haar door derden te laten uitvoeren. Voor de toepassing van deze Voorwaarden vallen deze derden onder de benaming werknemers van Conversie.app.

 5. Opdrachtgever draagt het risico van de selectie van de gekochte Software. Conversie.app staat er niet voor in dat de Software geschikt is voor het door Opdrachtgever beoogde doel.

 6. In geval Opdrachtgever van mening is dat Conversie.app tekort is geschoten in de levering van Diensten op grond van de Overeenkomst dan dient Opdrachtgever dit per ommegaande aan Conversie.app te melden en in ieder geval binnen acht dagen nadat ze hier mee bekend was of redelijkerwijs bekend had behoren te zijn.

Artikel 14. Consultancy
 1. Van consultancy in de zin van deze voorwaarden is sprake als Conversie.app een medewerker aan Opdrachtgever ter beschikking stelt teneinde deze medewerker werkzaamheden te laten uitvoeren ten behoeve van de Opdrachtgever. Conversie.app spant zich ervoor in dat de medewerker gedurende de duur van de Overeenkomst beschikbaar blijft, onverminderd het gestelde inzake vervanging.

 2. Opdrachtgever is gerechtigd om vervanging van de medewerker te verzoeken (i) indien de medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en Opdrachtgever dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan Conversie.app kenbaar maakt, dan wel (ii) in geval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de medewerker. Conversie.app zal aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. Conversie.app staat er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet aanstonds mogelijk is, vervallen de aanspraken van Opdrachtgever op verdere nakoming van de Overeenkomst evenals alle aanspraken van Opdrachtgever wegens niet nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever betreffende de verrichte werkzaamheden blijven in stand.

 3. Conversie.app is gehouden tot tijdige en volledige afdracht van de voor de medewerker in verband met de Overeenkomst te betalen loonbelasting en (voorschot-)premies voor sociale verzekeringen. Conversie.app vrijwaart Opdrachtgever voor alle wettelijke aanspraken van de belastingdienst respectievelijk sociale verzekeringsinstanties met betrekking tot belastingen en sociale verzekeringspremies welke direct samenhangen met de terbeschikkingstelling door Conversie.app van de medewerker (de zogenaamde inlenersaansprakelijkheid), mits Opdrachtgever de afwikkeling van de betreffende aanspraken geheel aan Conversie.app overlaat, hem daarbij alle medewerking verleent en hem alle benodigde informatie en, indien door Conversie.app gewenst, procesvolmachten verstrekt.

 4. Conversie.app aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de selectie van de medewerker dan wel voor de resultaten van werkzaamheden die ten behoeve van de Opdrachtgever tot stand zijn gekomen.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op de rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. Naast de op grond van de wet bevoegde rechter is de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam tevens bevoegd van een geschil tussen Partijen kennen te nemen.

Artikel 16. Wijzigingen
 1. Conversie.app behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten ingaande op of na de datum van de wijziging. De gewijzigde voorwaarden zijn eveneens van toepassing op lopende overeenkomsten met een duur van 6 maanden of langer.

 2. Indien Opdrachtgever, in het geval van een lopende overeenkomst met een duur van 6 maanden of langer, binnen 30 dagen na bekendmaking van de wijziging door Conversie.app, op redelijke gronden schriftelijk bezwaar tegen de gewijzigde voorwaarden maakt, kan Conversie.app besluiten de wijziging niet op de overeenkomst met Opdrachtgever van toepassing te laten zijn. Indien Conversie.app de wijziging niettemin wenst te handhaven, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te beëindigen per de datum van ingang van de wijziging, tenzij Conversie.app de wijziging doorvoert om aan gewijzigde regelgeving te voldoen.

Artikel 17. Slotbepalingen
 1. Kennisgevingen die Partijen op grond van deze Voorwaarden aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze binnen twee (2) weken schriftelijk zijn bevestigd.

 2. Andere levering- en/of algemene voorwaarden van partijen of toeleverancier(s) voor zover niet zijnde Leverancier, of enige ingeschakelde derde zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.

Conversie.app logo

Conversie.app® is een dienst van softwarebedrijf ITR Connect B.V.: specialist in ontwikkeling van maatwerk software voor MKB-bedrijven.

Contact

Agencies

Heb jij een online marketingbureau, en wil je je klanten helpen aan een winstgevendere website? Word dan gratis Conversie.app® partner. Meld je hier aan.

Conversie Gids 2024

Download nu de Conversie Gids 2024: een compact e-book met 6 concrete stappen waarmee je meer klanten uit je website haalt.

Copyright © 2024 Conversie.app - ITR Connect B.V. Algemene Voorwaarden Privacybeleid

footer shape